andashop
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.anda-shop.sk

 Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je Michaela Kviateková, Klin 191, 029 41 Klin, IČO: 45501823, DIČ:1082469564 (ďalej len ,, predávajúci,,). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu  www.anda-shop.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,). Dohľad vykonáva SOI: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKLADŇA“. Následne kupujúci vyplní objednávací formulár a odošle ho kliknutím na ikonu POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE a následne „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné. Nie sme platiteľmi DPH. Tovar je možné uhradiť vopred na náš bankový účet pred odoslaním tovaru alebo na dobierku. Tovar posielame Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o. Obchodné podmienky Slovenskej pošty nájdete tu http://www.posta.sk/informacie/postove-a-obchodne-podmienky. Obchodné podmienky Slovak Parcel Service s.r.o.nájdete tu http://www.sps-sro.sk/sk/O-spolocnosti/Prepravne-podmienky.html.

 Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.

Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  

K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu cez Slovenskú poštu ( tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky) v sume 5 €.

K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu cez kuriérsku spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky), pre každú samostatnú objednávku v sume 5 €.

Článok 5

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jedno značným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu 

Michaela Kviateková, Klin 191, 029 41 Klin, 

Mail : info@anda-shop.sk alebo michaela.kviatekova@gmail.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme je v prílohe

Príloha č.1 : Odstúpenie od zmuvy

Príloha č.2: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 6
Reklamačné podmienky

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. 

Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu. Predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladmi o vybavení reklamácie.

Článok 7
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

Dohľad vykonáva SOI Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa : Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

    tel. č.: 041/ 7632 130 , fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk, http://www.soi.sk

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :  

Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 11

(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : ......................................................................... , (  mail : ..................................................  )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:    .....................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : .......................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa : ........................................................................................................................

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  ......................................

– Dátum ......................................